Mogu?nosti pretra?ivanja
Home Mediji Obja?njenja Istra?ivanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Pla?anja i tr?i?ta Zapo?ljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po
  • PRIOP?ENJE ZA JAVNOST

Odluke o monetarnoj politici

咪乐|福利|直播|app   该报告预测未来10年中国直接对外投资将达万亿至万亿美元。

9. rujna 2021.

Na temelju procjene kojom su bili obuhva?eni uvjeti financiranja i inflacijski izgledi Upravno vije?e ocjenjuje da se povoljni uvjeti financiranja mogu odr?ati dinamikom neto kupnji vrijednosnih papira u sklopu hitnog programa kupnje zbog pandemije (PEPP) koja je malo slabija od dinamike kupnji tijekom prethodna dva tromjese?ja.

Osim toga Upravno vije?e potvrdilo je i svoje druge mjere: razinu klju?nih kamatnih stopa ESB?a, smjernice budu?e monetarne politike u vezi s vjerojatnim budu?im kretanjem tih kamatnih stopa, kupnje u sklopu programa kupnje vrijednosnih papira, politiku reinvestiranja glavnica dospjelih vrijednosnih papira i operacije dugoro?nijeg refinanciranja. Detaljnije:

Klju?ne kamatne stope ESB?a

Kamatna stopa na glavne operacije refinanciranja te kamatne stope na stalno raspolo?ivu mogu?nost grani?ne posudbe od sredi?nje banke i na stalno raspolo?ivu mogu?nost deponiranja kod sredi?nje banke ostat ?e nepromijenjene na razini od 0,00 %, 0,25 % odnosno –0,50 %.

Radi simetri?nog ciljanja inflacije od 2 % i u skladu sa strategijom monetarne politike Upravno vije?e o?ekuje da ?e klju?ne kamatne stope ESB?a ostati na sada?njim ili ni?im razinama dok inflacija ne dosegne 2 % znatno prije kraja na?eg projekcijskog razdoblja, i to postojano do kraja projekcijskog razdoblja, te dok ne procijeni da je temeljna inflacija dovoljno uznapredovala i da je u skladu sa stabiliziranjem inflacije na razini od 2 % u srednjoro?nom razdoblju. To bi moglo zna?iti i prolazno razdoblje u kojem je stopa inflacije umjereno iznad ciljne razine.

Program kupnje vrijednosnih papira (APP)

Neto kupnje u sklopu APP?a nastavit ?e se mjese?nom dinamikom od 20 mlrd. EUR. Upravno vije?e i dalje o?ekuje da ?e se mjese?ne neto kupnje vrijednosnih papira u sklopu programa kupnje vrijednosnih papira provoditi onoliko dugo koliko to bude potrebno za ja?anje akomodativnog utjecaja klju?nih kamatnih stopa i da ?e prestati nedugo prije nego ?to ono po?ne pove?avati te klju?ne kamatne stope.

Osim toga Upravno vije?e namjerava i dalje u cjelini reinvestirati glavnice dospjelih vrijednosnih papira kupljenih u sklopu programa kupnje vrijednosnih papira tijekom duljeg razdoblja nakon ?to po?ne pove?avati klju?ne kamatne stope ESB?a, u svakom slu?aju onoliko dugo koliko bude potrebno za odr?avanje povoljnih likvidnosnih uvjeta i visokog stupnja prilagodljivosti monetarne politike.

Hitni program kupnje zbog pandemije (PEPP)

Upravno vije?e i dalje ?e provoditi neto kupnje vrijednosnih papira u sklopu PEPP?a u ukupnom iznosu od 1.850 mlrd. EUR dok ne zaklju?i da je kriza prouzro?ena koronavirusom pro?la, a barem do kraja o?ujka 2022.

Na temelju procjene kojom su bili obuhva?eni uvjeti financiranja i inflacijski izgledi Upravno vije?e ocjenjuje da se povoljni uvjeti financiranja mogu odr?ati dinamikom neto kupnji vrijednosnih papira u sklopu PEPP?a koja je malo slabija od dinamike kupnji tijekom prethodna dva tromjese?ja.

U kupnjama ?e se Upravno vije?e prilago?avati tr?i?nim uvjetima i pritom ?e nastojati sprije?iti poo?travanje uvjeta financiranja koje nije u skladu s neutraliziranjem negativnog u?inka pandemije na projicirano kretanje inflacije. Nadalje, fleksibilnim pristupom kupnjama u pogledu vremena, kategorija imovine i jurisdikcija i dalje ?e se podupirati nesmetani prijenos monetarne politike. Ako bude mogu?e odr?avati povoljne uvjete financiranja tokovima neto kupnji kojima se ne?e iscrpiti ukupan iznos tijekom razdoblja neto kupnji u sklopu PEPP?a, ne mora se upotrijebiti cijeli iznos. Isto tako, ukupni se iznos mo?e ponovno prilagoditi ako to bude potrebno za odr?avanje povoljnih uvjeta financiranja radi neutraliziranja negativnog ?oka za inflacijska kretanja izazvanog pandemijom.

Upravno vije?e i dalje ?e reinvestirati glavnice dospjelih vrijednosnih papira kupljenih u sklopu PEPP?a barem do kraja 2023. U svakom slu?aju budu?im postupnim zatvaranjem portfelja PEPP?a upravljat ?e se tako da se izbjegne njegov nepovoljan utjecaj na primjerenu monetarnu politiku.

Operacije refinanciranja

Upravno vije?e i dalje ?e operacijama refinanciranja osiguravati visoku likvidnost. Isti?e da je tre?a serija ciljanih operacija dugoro?nijeg refinanciranja (TLTRO III) i dalje atraktivan izvor financiranja za banke, koje se tako podupiru u kreditiranju poduze?a i ku?anstava.

***

Upravno vije?e spremno je po potrebi prilagoditi sve svoje instrumente kako bi se inflacija ustalila na ciljnoj razini od 2 % u srednjoro?nom razdoblju.

Predsjednica ESB?a iznijet ?e razloge za te odluke na dana?njoj konferenciji za novinare s po?etkom u 14.30 SEV.

To?ne formulacije koje je usuglasilo Upravno vije?e mo?ete prona?i u tekstu na engleskom jeziku.

KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnoš?u

Reprodukcija se dopušta uz navo?enje izvora.

Kontaktni podatci za medije
百度